Sokolovski's Environment

Моделиране на въздействието върху ОС

Моделиране въздействието върху ОС

Моделирането на въздействието върху ОС, е по-общо понятие включващо в себе си математично моделиране и компютърно симулиране на разпространението на замърсители както в атмосферния въздух така и във водите. Разполагаме с лицензиран софтуер - BREEZE AERMOD PRO PLUS и PHOENICS.

Доклади за ОВОС

Доклади за ОВОС

Оценката на въздействието на околната среда на инвестиционни предложения, освен нормативно изискване, представлява и подход на инвеститорите към околната среда и устойчивото развитие. Предлагаме Ви, не само изготвяне на ДОВОС, но и професионална помощ по време на цялата процедура

Севезо Разрешителни

Севезо Разрешителни

Във връзка с издаване на разрешения по чл. 104 от ЗООС, ние предлагаме цялата гама услуги необходими на предприятия с нисък или висок рисков потенциал

Инфо център

Инфо център
  • Екологично законодателство
  • Устойчиви органични замърсители
  • Управление на химичните вещества и препарати
  • Моделиране на разпространението на замърсителите в приземния слой на атмосферата
  • Статии, публикации, доклади, книги и други свързани с управление ОС
Sokolovski's Environment Square - Cube

Условия за ползване
  |  Начало
  |  Дейности и услуги
  |  Завършени проекти
  |  Инфо център
  |  Контакти

©2010 Sokolovski’s Environment Ltd. Всички Права Запазени.