Доклади за ОВОС

 

 • ДОВОС на инвестиционно предложение „Добив и преработка на златосъдържащи руди от проучвателна площ „Крумовград””, „БММ”ЕАД Крумовград, 2005год.

 • ДОВОС на инвестиционно предложение „Обезвреждане на отработени фотографски разтвори и плаки от рентгеновите лаборатории на болници и диагностично консултативни центрове намиращи се на територията на Република България”, „Валвес – ГП” ООД, София, 2005,

 • ДОВОС на инвестиционно предложение „Разширяване на преработката на медно-златни руди от находище „Челопеч” до 3 млн.т. годишно и производство на метали от концентрат”, „Челопеч Майнинг”ЕАД, 2005год.

 • ДОВОС на инвестиционно предложение „Ново депо за калциево-арсенатни кекове в „Кумерио Мед” АД”, 2006 год.

 • ДОВОС на инвестиционно предложение „Мини рафинерия Силистра”, „Петромакс Рифайнъри – България”, 2006 год.

 • Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Инсталация за производство на смесени торове” НЕОХИМ АД, Димитровград, София 2006 год.

 • Информация за преценка на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Индустриален парк Силистра”, БРОСС Холдинг, Варна, 2007год.

 • Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на електронно лъчева технология (инсталация) за очистване на отпадъчни газове от ТЕЦ „Свилоза” АД, Свищов, 2007 год.

 • Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение “Изграждане на ветрогенераторен парк с инсталирана мощност 18MW”, Елаците мед АД, София, 2007 год.

 • Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение “Изграждане на ветрогенераторен парк с инсталирана мощност 8MW”, Геотехмин АД, София, 2007 год.

 • Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение “Голф клуб Ибър - Долна баня”, София, 2007 год.

 • Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Интензификация на производството на амониева селитра – агрегат АС-72 (цех 640) на територията на „НЕОХИМ”АД, Площадка „А”, „Неохим” АД, 2007 год.

 • Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение “Депо за опасни и производствени отпадъци на територията на “Неохим” АД”, Неохим АД, София, 2007г.

 • Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение “Инсталация за производство на оловнокиселинни акумулаторни батерии и завод за рециклиране на стари акумулаторни батерии”, 2008г.

 • Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение “Ремонт и преустройство на съществуващ почивен дом „Леденика” и построяване на планински вилни къщи в имот №005076 ЕКАТТЕ 30606, местност Църквище, землище на с. Згориград, община Враца”,2008г.

 • Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на производствена линия за непрекъснато горещо поцинковане на стоманена лента с годишен производствен капацитет 250 000т”, „Интерпайп” АД, София, 2008г.

 • Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение “Изграждане на „Екоселище” в имоти №022035, №022021, №022018, №022029 и №022034, с обща площ 14172m2, в местност Коритото, землище на с. Борово, община Лъки, област Пловдивска”, “Диана Анастасова Дафова - Батърфийлд” ЕООД, София, 2008г.

 • Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение, „Изграждане на Ветроенергиен парк с инсталирана мощност от 9 МW в землището на с. Челопеч”, „Ретел Лир” ЕООД, 2008г.

 • Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение, „Ветроенергиен парк „Вълчедръм””, „Уинд Пауър България” ЕООД, 2008г.

 • Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение, “Изграждане на ветроенергиен парк в землището на община Монтана, в местността Пъстрина”, „Уинд Пауър България” ЕООД, 2008г.

 • Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане и експлоатация на Газова централа с комбиниран цикъл за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност 125 MWe” в с. Мрамор, район Връбница, гр.София, с адрес Индустриална зона, ул. Мраморен рид 2, «Петромак Пауър” ООД, 2009г.

 • Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение “Усъвършенстване и разширение на инсталация за производство на киселинни акумулаторни батерии на „СТАРТ” АД”, гр. Добрич, „Старт” АД, 2009;

 • Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на ветроенергиен парк „Лом -1” в землището на община Лом”, „Римпев и Сие” АД, 2009 г.

 • Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Интензификация на производството на амониева селитра – агрегат АС-72 (цех 640) на територията на „НЕОХИМ”АД, Площадка „А”, „Неохим” АД, 2009 г.

 • ДОВОС и ДОС на инвестиционно предложение „Изграждане на соларен парк „Тополовград””, „Ню Енерджи Риъл Истейт” ООД, 2009 г.

 • Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение “Увеличаване на капацитета на Заводa за изкуствена коприна “ЗИК” от 6000 на 8000 т/год. ”, „Свилоза Ярн” ООД, 2007г.

 • Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение”Преносен газопровод високо налягане и АГРС – Силистра, „Булгартрансгаз” ЕАД, София, 2008г.

 • Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в имот №000772, м. “Войводенец”, землище на Община Копривщица”, 2008г.

 

Назад

Sokolovski's Environment Square - Cube

Условия за ползване
  |  Начало
  |  Дейности и услуги
  |  Завършени проекти
  |  Инфо център
  |  Контакти

©2010 Sokolovski’s Environment Ltd. Всички Права Запазени.