Консултации и анализи

Извършваме консултантска дейност свързана с всички аспекти по отношение на опазване на околната среда. От нормативни изисквания и задължения през доброволни инициативи и иновационни предложения. Качествени и пълни консултации касаещи разрешителни режими, подходи, срокове и осъвместяване на процедури. Анализ на текущи проблеми, включващ детайлни изследвания на състоянието, преглед на съществуващите решения и избор на най-подходящите подходи за разрешаването им.

Доклади за ОВОС

Оценката на въздействието на околната среда на инвестиционни предложения, освен нормативно изискване, представлява и подход на инвеститорите към околната среда и устойчивото развитие. Ето защо изборът на екип изготвящ ДОВОС е от съществено значение за професионална, независима и отговорна работа при оценката. В тази връзка Ви предлагаме не само изготвяне на ДОВОС, но и...

Доклади за ЕО

Eкологичната оценка е задължителна за планове и програми в областите селско стопанство, горско стопанство, рибарство, транспорт, енергетика, управление на отпадъците, управление на водните ресурси и промишленост, включително добив на подземни богатства, електронни съобщения, туризъм, устройствено планиране и земеползване, когато тези планове и програми очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения...

Заявления за КПКЗ

Всяко заявление за комплексно разрешително трябва да съдържа информацията, изисквана от наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения. Основните нормативни актове, които имат отношение към промишлените дейности по Приложение 4 от Закона за опазване на околната среда...

Севезо Разрешителни

Във връзка с издаване на разрешения по чл. 104 от ЗООС, ние предлагаме цялата гама услуги необходими на предприятия с нисък или висок рисков потенциал, включващи...

Оценка на жизнен цикъл

Оценката на жизнен цикъл (ОЖЦ) представлява оценка на екологичните аспекти през всички етапи на жизнения цикъл на продукт или услуга (т.е. добив на материал, обработка, транспортиране, производство, дистрибуция, употреба, вторична употреба, рециклиране и третиране като отпадък). ОЖЦ представлява бързо разрастваща се група от инструменти и техники, предназначени за подпомагане управлението на околната среда и в по-дълги периоди – на устойчивото развитие.

Моделиране въздействието върху ОС

Моделирането на въздействието върху ОС, е по-общо понятие включващо в себе си математично моделиране и компютърно симулиране на разпространението на замърсители какво във атмосферния въздух така и във водите, но може да дава и оценка за очакваните въздействия върху ОС в резултат на възникване на големи производствени аварии.

Соколовскис Енвирномент използва при оценките на въздействието върху ОС, както утвърдените от МОСВ методики и програмни пакети (PLUME и TRAFFIC ORACLE), така и други програмни пакети за компютърно симулиране (PHOENCS и ALOHA).

Моделиране последствията от голяма авария

За извършване на оценка на риска и определяне на параметрите на възникване, протичане или разпространение на аварийните ситуации, се използва специализиран компютърен софтуер, като се въвеждат конкретни стойности за вида на опасните вещества, оборудването, метеорологичните условия.

Европейска схема за търговия с емисии

Директива 2003/87/ЕС въвежда Европейска схема за търговия с квоти на емисии на парникови газове в рамките на Общността. Схемата за търговия с квоти е основният инструмент на ЕС за изпълнение на задълженията на Общността по Протокола от Киото. Европейската схема за търговия с емисии изисква всички оператори, попадащи в схемата да имат “Разрешително за емисии на парникови газове”.

В тази връзка ние предлагаме изготвяне на Заявление за издаване на разрешително...

Управление на отпадъци

Соколовскис Енвиронмент предлага извършването на различни по обхват дейности свързани с управление на отпадъците...

Sokolovski's Environment Square - Cube

Условия за ползване
  |  Начало
  |  Дейности и услуги
  |  Завършени проекти
  |  Инфо център
  |  Контакти

©2010 Sokolovski’s Environment Ltd. Всички Права Запазени.