Доклади за ОВОС

Оценката на въздействието на околната среда на инвестиционни предложения, освен нормативно изискване, представлява и подход на инвеститорите към околната среда и устойчивото развитие. Ето защо изборът на екип изготвящ ДОВОС е от съществено значение за професионална, независима и отговорна работа при оценката. В тази връзка Ви предлагаме не само изготвяне на ДОВОС, но и професионална помощ по време на цялата процедура, а именно пълноценно участие във всички фази на оценката:

  • Помощ при формулиране на инвестиционното предложение включващ подробен преглед на избраната от Вас технология и сравняване на параметрите и с българското и европейското законодателство;

  • Сравнение на избраната технология с най-добрите налични технологии (BAT’s);

  • Сравнение на предлаганата технология с НДНТ по отношение на консумацията/употребата на ресурси и емисиите на отпадъчни газове, отпадъчни води, твърди отпадъци, в съответствие с чл. 99а. от ЗООС (ДВ, бр. 105/2008 г.)

  • Описание базовото състояние на околната среда в района на реализация на инвестиционното предложение;

  • Оценка на потенциалните негативни въздействия върху околната среда при реализацията на инвестиционното предложение;

  • Предложения на мерки за намаляване на отрицателните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху околната среда;

  • Отговор и коментар на поставените при проведените консултации със засегнатата общественост и компетентните органи въпроси, мнения и становища;

 

Процедура по оценка на възействието върху околната среда

І

Изготвяне на уведомление за инвестиционно предложение в съответствие с чл. 4, ал. 3 на Наредбата;

ІІ

Изготвяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

ІІІ

Извършване на консултации и определяне на обхвата на ОВОС. Изготвяне на Задание за ОВОС – на основание на чл. 95, ал.2 и 3 от ЗООС.

ІV

Изготвяне на доклада за ОВОС в съответствие с чл.11, ал.1 от Наредбата.

V

Подготвя презентация на Доклада за ОВОС за представяне на общественото обсъждане на основание на чл. 17, ал. 1 т. 6 от Наредбата.

Изготвя становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията резултат от общественото обсъждане на основание на чл. 17, ал. 5 от Наредбата.

VІІ

Представя ДОВОС пред членовете на експертните екологични съвети при РИОСВ/МОСВ, като защитава пред тях направените изводи и предложените мерки.

 

 

Назад

Sokolovski's Environment Square - Cube

Условия за ползване
  |  Начало
  |  Дейности и услуги
  |  Завършени проекти
  |  Инфо център
  |  Контакти

©2010 Sokolovski’s Environment Ltd. Всички Права Запазени.