Доклади за ЕО

Екологичната оценка е задължителна за планове и програми в областите селско стопанство, горско стопанство, рибарство, транспорт, енергетика, управление на отпадъците, управление на водните ресурси и промишленост, включително добив на подземни богатства, електронни съобщения, туризъм, устройствено планиране и земеползване, когато тези планове и програми очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2.

Ето защо изборът на екип изготвящ ЕО е от съществено значение за професионална, независима и отговорна работа при оценката. В тази връзка Ви предлагаме не само изготвяне на ЕО, но и професионална помощ по време на цялата процедура, а именно пълноценно участие във всички фази на оценката:

  • Описанието на съдържанието на основните цели на плана или програмата и връзката с други съотносими планове и програми;

  • Съответни аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на плана или програмата;

  • Характеристиките на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати;

  • Съществуващите екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към плана или програмата, включително отнасящите се до райони с особено екологично значение, като защитените зони по Закона за биологичното разнообразие;

  • Целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към плана и програмата, и начинът, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание по време на изготвянето на плана или програмата;

  • Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични фактори, материални активи, културно-историческо наследство, включително архитектурно и археологическо наследство, ландшафт и връзките между тях; тези въздействия трябва да включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици;

  • Мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана или програмата върху околната среда;

  • Описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите на извършване на екологична оценка, включително трудностите при събиране на необходимата за това информация, като технически недостатъци и липса на ноу-хау;

  • Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на плана или програмата;

 

Процедура по екологична оценка на планове и програми

І

Изготвяне на информация за преценяване на необходимостта от ЕО

ІІ

Изготвяне на обхват и съдържание на ЕО и схема на провеждане на консултации

ІІІ

Разглеждане и отразяване на становищата по обхвата и съдържанието на ЕО

ІV

Изготвяне на доклад за ЕО и допълване на плана или програмата

V

Провеждане на обществено/и обсъждане/ия при необходимост

Отразяване на резултатите от консултациите и допълване на ЕО. Допълване на плана или програмата.

VІІ

Отразяване препоръките и резултатите от ЕО в окончателния вариант на плана след становището на МОСВ/РИОСВ.

VІІІ

Интегриране на предвидените мерки за наблюдение и контрол на въздействията върху околната среда в етапите на реализиране на плана

 

 

Назад

Sokolovski's Environment Square - Cube

Условия за ползване
  |  Начало
  |  Дейности и услуги
  |  Завършени проекти
  |  Инфо център
  |  Контакти

©2010 Sokolovski’s Environment Ltd. Всички Права Запазени.