Севезо Разрешителни

Във връзка с издаване на разрешения по чл. 104 от ЗООС, ние предлагаме цялата гама услуги необходими на предприятия с нисък или висок рисков потенциал, включващи:

 • Изготвяне на уведомление за класификация на дадено предприятие и/или съоръжение

 • След класификация на дадено предприятие и/или съоръжение, като предприятие с нисък или висок рисков потенциал започва и изготвяне на съответната документация.

 • Изготвяне на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии, включващ:

  • Формулиране на общите цели и политика по отношение на безопасната експлоатация на предприятието или съоръжението;

  • Описание на конкретните мерки, които операторът трябва да предприеме с цел намаляване на риска от възникване на големи аварии;

  • Описание на системата за управление на мерките за безопасност.

 • Изготвяне на Доклада за безопасност, включващ:

  • Описание на съоръжения, процеси и дейности в предприятието и/или съоръжението;

  • Идентификация и оценка на риска от големи аварии и превантивни мерки;

  • Описание на мерките и средствата за ограничаване на последствията от големи аварии;

  • Изготвяне на информация за създадената организация за спазване правилата и нормите за пожарна безопасност;

 • Изготвяне на Авариен план

Във връзка с необходимостта от изготвяне на тези документи, Соколовскис Енвиронмент предлага още изготвяне на: Заповеди за пожарна безопасност по Наредба І209; Процедура по идентификация и оценка на риска от големи аварии, Цели и програми по безопасност, Процедура по готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране, одит и преразглеждане на системата за управление на мерките за безопасност, евакуационни планове, моделиране на очакваните потенциални въздействия от възникване на голяма авария и други.

 

зона на въздействие при голяма авария

Назад

Sokolovski's Environment Square - Cube

Условия за ползване
  |  Начало
  |  Дейности и услуги
  |  Завършени проекти
  |  Инфо център
  |  Контакти

©2010 Sokolovski’s Environment Ltd. Всички Права Запазени.