Моделиране последствията от голяма авария

За извършване на оценка на риска и определяне на параметрите на възникване, протичане или разпространение на аварийните ситуации, се използва специализиран компютърен софтуер, като се въвеждат конкретни стойности за вида на опасните вещества, оборудването, метеорологичните условия.

Програмният продукт ALOHA (Aerial Locations of Hazardous Atmospheres) е разработен съвместно от Отдела за оценка и готовност за реагиране при аварии с опасни вещества на Американската администрация за океански и атмосферни проучвания и Офиса за аварийна подготовка и превантивна дейност на Агенцията за опазване на околната среда (EPA) на САЩ. Програмата се използва основно за създаване на дисперсионни модели на летливи вещества.

По-долу са изложени някои предимства и недостатъци на програмния продукт ALOHA.

Предимства:

  • включва модели за газове с относително тегло, близко до това на въздуха, както и модел за по-тежки от въздуха газове;

  • представя в графичен вид дисперсионното разпределение на газа като зависимост на концентрацията от разстоянието спрямо мястото на изтичане;

  • дава възможност за избора на измервателните единици, с които се въвеждат данните и се получават резултатите от изчисленията;

  • притежава библиотека с над 700 вещества и продукти;

  • отчита изменението на концентрацията в зависимост от разстоянието на открити пространства и в затворени помещения;

  • при двуфазно изтичане (газ и аерозоли) от резервоар с втечнен газ отчита охлаждането на резервоара в резултат на изпарението на течността и промяната в скоростта на изтичане.

 

Недостатъци:

  • не отчита изменението на концентрацията по височина, дава стойности за концентрацията в приземните атмосферни слоеве;

  • не извежда резултати за скоростта на преместване на дисперсионния облак по време, съответно изменението на концентрацията в конкретна точка по посока на вятъра.

 

моделиране обхват на въздействие

Назад

Sokolovski's Environment Square - Cube

Условия за ползване
  |  Начало
  |  Дейности и услуги
  |  Завършени проекти
  |  Инфо център
  |  Контакти

©2010 Sokolovski’s Environment Ltd. Всички Права Запазени.