Европейска схема за търговия с емисии

Директива 2003/87/ЕС въвежда Европейска схема за търговия с квоти на емисии на парникови газове в рамките на Общността. Схемата за търговия с квоти е основният инструмент на ЕС за изпълнение на задълженията на Общността по Протокола от Киото. Европейската схема за търговия с емисии изисква всички оператори, попадащи в схемата да имат “Разрешително за емисии на парникови газове”.

В тази връзка ние предлагаме изготвяне на Заявление за издаване на разрешително за емисии на парникови газове, включващо и съответния План за мониторинг на емисиите на парникови газове.

Операторите на базата на верифицирани годишни доклади за емитирано количество парникови газове изготвени в съответствие с одобрен план за мониторинг докладват на компетентния орган в държавата количеството емитирани квоти. Всеки оператор е задължен до 30 Април всяка година да внесе в сметката на държавата в Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове сертификати равни на количеството емитиран СО2 през отчетната година, съгласно Годишния верифициран доклад.

 

Назад

Sokolovski's Environment Square - Cube

Условия за ползване
  |  Начало
  |  Дейности и услуги
  |  Завършени проекти
  |  Инфо център
  |  Контакти

©2010 Sokolovski’s Environment Ltd. Всички Права Запазени.