Управление на отпадъци

Соколовски с Енвиронмент предга извършването на различни по обхват дейности свързани с управление на отпадъците:

  • Проучвания и анализ на морфологичния състав на ТБО, както и избор на конкретни технологични решения в една интегрирана система за третиране на ТБО.

  • Разработване на Работни листа, съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците /ДВ, бр. 44 от 2004 г./, и съгласуване в РИОСВ;

  • Изготвяне на Програма за управление на отпадъците, съгласно чл. 29 от Закона за управление на отпадъците / ЗУО, ДВ, бр. 86 от 2003 г./и съгласуване в РИОСВ;

  • Изготвяне на Заявление за издаването на разрешение за извършване на дейности с отпадъци по смисъла на чл. 37 от ЗУО Срокове за изпълнение;

  • Разработване и съгласуване с отдел “Управление на отпадъци” при РИОСВ на „Отчетна книга за образувани отпадъци” по образец съгласно Наредба 9/28.09.2004 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности /ДВ бр.95 от 28.09.2004г./;

  • Съдействие за издаване на Удостоверение за дейност с черни и цветни метали по чл. 55 от ЗУО;

  • Съдействие за издаване на Регистрационен документ за дейности с неопасни отпадъци по чл. 50 от ЗУО;

  • Разработване и съгласуване на индивидуална програма за оползотворяване на отпадъци.

 

Назад

Sokolovski's Environment Square - Cube

Условия за ползване
  |  Начало
  |  Дейности и услуги
  |  Завършени проекти
  |  Инфо център
  |  Контакти

©2010 Sokolovski’s Environment Ltd. Всички Права Запазени.