Оценка на жизнен цикъл

Оценката на жизнен цикъл (ОЖЦ) представлява оценка на екологичните аспекти през всички етапи на жизнения цикъл на продукт или услуга (т.е. добив на материал, обработка, транспортиране, производство, дистрибуция, употреба, вторична употреба, рециклиране и третиране като отпадък). ОЖЦ представлява бързо разрастваща се група от инструменти и техники, предназначени за подпомагане управлението на околната среда и в по-дълги периоди – на устойчивото развитие.

 

ОЖЦ се дефинира като обективен процес, оценяващ, идентифициращ и изразяващ количествено необходимите енергийни и материални потоци, а също така образуваните отпадъци и емитирани замърсители, в следствие жизнения цикъл на даден продукт или услуга. Съгласно двата основни ISO стандарта, определящи ОЖЦ (ISO 14040 и ISO 14044), всяко изследване на база ОЖЦ преминава през следните четири етапа: 1) дефиниране целта и обхвата на изследването; 2) анализ на необходимите данни; 3) оценка на въздействията върху околната среда; 4) интерпретация на резултатите и евентуални мерки за подобряване на изпълнението.

 

ОЖЦ осигурява на вашата организация солидна основа за решения, свързани с мерки за подобрение на въздействието върху околната среда на продукта, който предлагате.

 

ОЖЦ може да помогне при:

  • Идентифициране на възможностите за подобряване на екологичните показатели на даден продукт или услуга в различни етапи на жизнения цикъл;

  • Информиране на отговорни лица, вземащи решения в индустрията, в правителствени или неправителствени организации (например за целите на стратегическото планиране, за определяне на приоритети, за избиране на дизайн или промяна на такъв за даден продукт или процес);

  • Избор на практически значимите показатели на околната среда, включително и техники за измерване;

  • Маркетинг (например осъществяването на схема за екоетикетиране, да се правят твърдения за екологоцелесъобразност или представяне на декларация за екологичност на продукт).

 

Граници на системата СОИ
Граници на системата ЕЛИ
ОЖЦ продукти
ОЖЦ транспорт

Назад

Sokolovski's Environment Square - Cube

Условия за ползване
  |  Начало
  |  Дейности и услуги
  |  Завършени проекти
  |  Инфо център
  |  Контакти

©2010 Sokolovski’s Environment Ltd. Всички Права Запазени.